Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Wyprawka szkolna

Informacje

Rządowy Program Pomocy Uczniom w 2014 roku
„WYPRAWKA SZKOLNA”

Wójt Gminy Osie informuje o możliwości skorzystania z pomocy na zakup podręczników dla: uczniów klas II-III i klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy III szkoły ponadgimnazjalnej uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Co należy zrobić, aby otrzymać pomoc?
1. Złożyć wniosek
Do dnia 8 września 2014 r. należy złożyć wniosek u dyrektora szkoły, do której w roku szkolnym 2014/2015 będzie uczęszczać dziecko. Wniosek składa rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy), ale może go także złożyć nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Wnioski należy pobrać w sekretariacie szkoły, w Urzędzie Gminy w Osiu, pok. 5; lub ze strony internetowej www.osie.pl
2. Dołączyć stosowne załączniki
Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty i zaświadczenia (zaświadczenie o wysokości dochodów a w uzasadnionych przypadkach można załączyć oświadczenie ). W przypadku wniosków dla uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 539 zł, składanych poza kryterium dochodowym, należy dołączyć odpowiednie uzasadnienie prośby o dofinansowanie. W przypadku uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
3. Spełnić warunki
Dofinansowanie obejmie:
1) uczniów klas II – III i klasy VI szkoły podstawowej ( pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto)
2) uczniów klas II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego i klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej. (pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto)
3) uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, z dofinansowania mogą skorzystać osoby, których dochód przekracza 539 zł. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-III i VI szkoły podstawowej.
Za szczególne przypadki uznaje się m. in.: ubóstwo, bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizm lub narkomanię.
4) Ponadto z programu będą mogli skorzystać uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
W przypadku uczniów niepełnosprawnych dofinansowanie otrzymuje się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
Uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie przysługuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
KWOTY DOFINANSOWANIA:  dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej;  dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonym uczęszczających do klasy II lub III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego;  dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego, lub uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej.
do kwoty
225 zł  dla uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do klasy II lub III szkoły podstawowej;  dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klasy II-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum;  dla uczniów: niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do klasy IV-VI szkoły podstawowej (korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).
do kwoty
770 zł  dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;  dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do klasy IV-VI szkoły podstawowej, (niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).
do kwoty
325 zł
 dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do gimnazjum,
(niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).
do kwoty
350 zł  dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej;  dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej. do kwoty 390 zł
 dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;  dla uczniów uczęszczających do klasy III liceum ogólnokształcącego, klasy III technikum, klasy  dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum. do kwoty 445 zł  dla uczniów: niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do gimnazjum (korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania). do kwoty 607 zł  dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, , uczęszczających do klasy I szkoły podstawowej – w przypadku gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. do kwoty 175 zł
Szczegółowe informacje można znaleźć w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r., poz.1024) lub uzyskać w Urzędzie Gminy w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie pok. 5 a także w szkołach na terenie Gminy Osie.
Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Brzezinach
  Szkoła Podstawowa w Brzezinach
  Brzeziny 40a
  86-150 Osie

  Dyrektor Szkoły: mgr Adam Manikowski

  tel. 604 978 651
 • 52 33 29 602
  604 978 651

Galeria zdjęć