Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Rekrutacja

Rekrutacja 2018

 Rekrutacja dzieci do Oddziału Przedszkolnego  w Szkole Podstawowej Brzeziny,  w roku szkolnym 2017/2018.

UCHWAŁA NR XX/146/17
RADY GMINY OSIE
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych
przez Gminę Osie
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz.446 , poz. 1579 i poz. 1948) art.131 ust.4-6 i art. 133 ust. ust. 2 i 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) w związku z art.
204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów naboru do publicznych przedszkoli oraz
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie w
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów :
Lp. Kryteria rekrutacji określone przez organ prowadzący
Dokumenty potwierdzające spełniane kryterium
Wartość kryterium w punktach
1. Kandydat, którego oboje rodzice pracują lub prowadzą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne
Oświadczenie rodziców o:
zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego - 5
2. Kandydat, którego rodzice studiują/uczą się w trybie dziennym

Oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym - 4
3. Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
Oświadczenie o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 3
4. Kandydat z rodziny będącej pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, za wyjątkiem korzystania ze świadczeń jednorazowych
Zaświadczenie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 2
§ 2. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów naboru do klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodami tych szkół oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów :
Lp. Kryteria przyjęcia kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej, gdy dysponuje wolnymi miejscami
Dokumenty potwierdzające spełniane kryterium
Liczba punktów
1. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole
Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych - 3
2. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego w danej szkole
Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych - 2
3. Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły, do której składany jest wniosek
Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych - 1
4. Kandydat mieszka w gminie Osie Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych - 1
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/15/15 Rady Gminy Osie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego
przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Osie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 621) oraz uchwała Nr XI/79/16 Rady Gminy Osie
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznego gimnazjum dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia kryteriów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 919).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Waśkowski

 

 Uzasadnienie
W związku ze zmianą przepisów regulujących system oświaty w Polsce: ustawa z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Poz. 59) oraz ustawa z dnia 14
grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Poz.
60) konieczne stało się wprowadzenie nowych regulacji prawnych na poziomie
samorządowym.
Uchwała reguluje kwestie związane z rekrutacją kandydatów do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub
jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w
danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole
podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się
kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
Natomiast do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie
zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. Kandydaci
zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła
podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są
brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
Przyjęte niniejszą uchwałą rozwiązania są zgodne z nowymi regulacjami prawnymi
powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

         


 

ZARZĄDZENIE Nr 7/2017-2018


DYREKTORA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEZINACH

z dnia 3 kwietnia 2018r. 

 

w sprawie powołania KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

          Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) Art. 130, 131, 133, 149, 150;
 2. Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
 3. Zarządzenie nr 245/18 Wójta Gminy Osie z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie oraz kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 1

         Powołuję  komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Brzezinach, na rok szkolny 2018/2019, w następującym składzie:

          Małgorzata Piór,

Małgorzata Szulta,

          Anna Stawarz,

          Elżbieta Malinowska.

§ 2

          Na Przewodniczącego Komisji wyznaczam Panią Małgorzatę Piór.

§ 3

          Zadania Komisji określone zostały w podstawie prawnej.

§ 4

          Wykonanie zarządzenie powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5

W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:  dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący, o której mowa w art. 159 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe.

 

§ 6

               Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i obowiązuje do zakończenia rekrutacji w roku szkolnym 2017 / 2018.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Brzezinach
  Szkoła Podstawowa w Brzezinach
  Brzeziny 40a
  86-150 Osie

  Dyrektor Szkoły: mgr Adam Manikowski

  tel. 604 978 651
 • 52 33 29 602
  604 978 651

Galeria zdjęć